Science Fair: tips en tricks voor een aantrekkelijke les

Hoe maak je de les en  jouw practica en demo’s nog aantrekkelijker voor de klas? Tijdens deze Science Fair leer je nieuwe technieken aan en ga je aan de slag met inspirerende experimenten en demonstraties.

Maria Sovago, docent natuurkunde Systems Engeneering bij de TU Delft en ook coach en actrice laat de waarde van de juiste theater technieken zien en hoe je deze kunt toepassen in je les. Vervolgens ga je zelf aan de slag met een demo of experiment onder begeleiding van de aanwezige vakdidactici van de docentenopleiding. In paralelle sessies voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde staan inspirerende opstellingen klaar om mee aan de slag te gaan.

 

Wiskunde

Bij wiskunde is er aandacht voor flippende wortelfuncties, kegelsnedes,  kansrekenen, symmetrie en conflictlijnen, combinaties en permutaties.

 

Scheikunde

Bij scheikunde wordt vaak een demonstratie gebruikt om een fenomeen te demonstreren en aan de hand daarvan een concept aan te leren. Nu lijkt dit leerrendement van deze demonstraties niet altijd even hoog. Leerlingen zijn verwonderd door de show, maar het concept wordt niet altijd geleerd. Dit kan verbeterd worden door een POE-taak: predict-observe-explain. Je leert een eenvoudige POE-taak te ontwerpen, waardoor het lesdoel beter bereikt wordt. Het doel heeft voornamelijk betrekking op het leren van concepten en het leren redeneren van leerlingen. Deze POE taak helpt ook met het aanleren van het vakspecifiek redeneren zoals micro-macrodenken.

 

Natuurkunde

Bij natuurkunde gaan we goochelen met licht en kleur. Daarnaast kun je kennis maken met experimenten en demonstraties over stoffen & materialen, geofysica en quantum mechanica.

 

Data:

16 februari; 16:00 – 20:00 uur (incl maaltijd)

 

Locatie

Teachinglab TU Delft

 

Masterclass vaardig in ontwerpen

In echte opdrachten ontwikkelen leerlingen creatieve en probleemoplossende vaardigheden doordat zij steeds een ontwerpproces doorlopen. In deze masterclass train je ontwerpvaardigheden die aansluiten bij de ontwerpcyclus. Je gaat praktisch aan de slag met werkvormen die gericht zijn op ontwerpvaardigheden. Deze werkvormen zijn onderbouwd door praktisch wetenschappelijk onderzoek die je kunt toepassen bij het begeleiden van het ontwerpproces van leerlingen en er is een toolbox beschikbaar. Onderdeel van deze Masterclass is een bezoek aan de DDream-hall van de TU Delft.  In de online vervolgbijeenkomst gaan we onze ervaringen met elkaar bespreken.

 

Deze masterclass wordt dit schooljaar met succes voor een tweede keer aangeboden in samenwerking met BijscholingVMBO en is ontwikkeld voor docenten vmbo-t Technologie & Toepassing, en is ook zeer geschikt voor docenten die op havo/vwo niveau ontwerpgericht onderwijs geven. De werkvormen die worden ingezet zijn ontwikkeld voor leerlingen 9-14 jaar, maar geven ook voor oudere leerlingen houvast en inspiratie.

 

Data:

 

Samenwerken met bedrijven

Wanneer onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, heeft dat voordelen voor leerlingen, docenten en bedrijven. Zo zien leerlingen hoe kennis wordt toegepast in de praktijk en een kijkje in de keuken bij een bedrijf geeft hen inspiratie en motivatie voor hun studie- en  beroepskeuze. Voor docenten brengt het bedrijfsleven contexten en relevante voorbeelden voor hun lesstof. Maar hoe pak je het organiseren van een activiteit bij een bedrijf aan? Hoe zorg je ervoor dat excursies naar bedrijven of projecten met bedrijven ingebed worden in het PTA van de  school? En hoe zorg je ervoor dat er een duurzame relatie met het bedrijf tot stand komt? In deze cursus geven we je concrete handvatten voor het organiseren van activiteiten met bedrijven en geven we je een basistraining netwerken en relatiemanagement. Gezamenlijk werken we naar een daadwerkelijke samenwerking met een bedrijf toe.

 

Doel & REsultaaat

Aan het einde van de bijeenkomst heb je een concreet stappenplan voor het organiseren van een excursie naar bedrijven en concrete tips voor het samenwerken met bedrijven (relatiemanagement).

 

DAtum & Tijd

Donderdag 12 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Physical Computing

Physical Computing is één van de keuze thema’s in het nieuwe examenprogramma, hiervoor is een nieuwe lesmodule ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst maakt u kennis met dit lesmateriaal, zodat u er vertrouwd mee raakt.
De lesmodule leert leerlingen hoe ze zelf een systeem kunnen ontwerpen en ontwikkelen waarbij sensoren en actuatoren een belangrijke rol spelen. Ze zien hoe dit soort systemen in het dagelijks leven een belangrijke functie hebben. Ze leren hoe ze zo’n systeem kunnen ontwerpen met behulp van toestandsdiagrammen en ze leren hoe ze op basis van dat ontwerp een systeem kunnen implementeren. Daarvoor werken de leerlingen met Micro:bit, Arduino of Lego Mindstorms. Tijdens deze tweedelige workshop ligt de nadruk op gebruik van de Micro:bit. Als u werkt met Arduino of Lego Mindstorms bent u ook van harte welkom!

Resultaat

Het doel van de bijeenkomst is dat u als docent informatica vertrouwd raakt met het keuze thema Physical Computing en het bijbehorende lesmateriaal. Na de workshops heeft u daar een goed beeld van en weet u wat u moet doen om het lesmateriaal in de les te gebruiken.

 

Inhoud en opzet

Het ontwikkelde lesmateriaal vormt de leidraad voor deze training. Een eerste versie hiervan is te vinden via deze link. Aan de hand hiervan leert u over toepassingen van Physical Computing, over sensoren en actuatoren. We gaan in op het maken van toestandsdiagrammen en het vertalen van toestandsdiagrammen naar een werkbaar programma. U krijgt ook handvatten voor toetsing.

 

Data

Eerste bijeenkomst: maandag 18 maart

Tweede bijeenkomst: datum volgt nog

Nascholing Big Data en Domein C

In domein C, deel van het kernprogramma in het nieuwe examenprogramma (zie deze link), staat informatie centraal. Informatie kan klein zijn, b.v. uw autoverzekering kost 25 euro per maand, maar deze informatie kan misschien wel voortkomen uit een analyse van Big Data (zie deze video), b.v. alle kosten van alle schade aan voertuigen en personen van ongelukken uit de laatste 30 jaar gecorrigeerd op inflatie en de ontwikkelingen in de autotechniek. In deze nascholing bekijken we het materiaal dat voor dit domein is ontwikkeld. We gaan ook met een aantal werkvormen aan de slag om het gevoel te krijgen hoe u dit zou kunnen doceren.

Resultaat

Het doel van de bijeenkomst is dat u als docent informatica vertrouwd raakt met het kerndomein C en inzicht krijgt in beschikbaar materiaal. Na de training heeft u daar een goed beeld van om een keuze uit het lesmateriaal te kunnen maken.

Inhoud en opzet

De doelstellingen en de aanpak voor domein C zijn de leidraad voor de bijeenkomst. We bekijken verschillend materiaal en geven aan waar de verschillende sub domeinen (identificeren, representeren, standaardrepresentaties en gestructureerde data) in dit materiaal zijn terug te vinden. Ook is belangrijk uit te vinden wat we van leerlingen (kunnen) verwachten door delen van het materiaal te testen.

Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde

Uit onderzoek blijkt dat peer instruction een krachtig didactisch middel kan zijn voor het versterken van het leren van de leerlingen. Een specifieke opzet is als volgt: de docent stelt een vraag waarvan hij/zij denkt dat leerlingen daar moeite mee hebben. De leerlingen maken een keuze voor een antwoord via bijvoorbeeld handopsteken. Als de antwoorden divers zijn bespreken de leerlingen de vraag met elkaar, om vervolgens opnieuw een keuze te maken. Vaak leidt dit ertoe dat de leerlingen elkaar hebben overtuigd van het goede antwoord. Deze vorm van peer instruction vergt relatief weinig voorbereiding, terwijl het leerrendement hoog kan zijn.

 

U maakt wellicht al veel gebruik van het feit dat leerlingen kunnen leren van het elkaar uitleggen. In deze 3-delige training bieden we een wetenschappelijke achtergrond bij deze aanpak en reiken we ook concrete handvatten aan voor toepassing in de klas. Daarnaast gaan we in op het begeleiden van docenten-in-opleiding en startende docenten, maar ook van meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het toepassen van peer instruction? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de training zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten.

 

Doel/ Resultaat

Vakcoaches ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende collega’s hierin anderzijds.

 

Inhoud en opzet

De training bestaat uit drie sessies.

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Data en locatie

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur bij de TU Delft. De data:

 

Doelgroep

Vakcoaches wiskunde en natuurkunde, eerste- en tweedegraads

 

Begeleiding

Deze training wordt vormgegeven vanuit het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland in samenwerking met de lerarenopleidingen Delft (SEC) en Leiden (ICLON). Met deze training willen we de vakcoaches beter faciliteren in het begeleiden van docenten.

De training wordt begeleid door:

 

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.