Docentenlezing economie: Reducing discrimination in labor markets

Ann Boring will give a lecture (in English) on Thursday 17 November at Erasmus University. She will explain how experimental methods are able to detect and test policies to reduce discrimination in labor markets. Since the early 2000s, economists have developed precise experimental methods to detect discrimination in decisions that impact workers’ careers (such as in hiring, evaluation, and promotion decisions). In more recent years, economists have been designing and testing new empirical strategies to test the efficacy of policies designed to reduce discrimination in labor markets. In this lecture, Anne will give an overview of the most recent methods that economists have developed. She will also give an overview of the state of the art of our knowledge in terms of what policies work and those that don’t work.

 

 

Anne Boring

Anne Boring joined the Economics Department at Erasmus School of Economics in September 2017 as Assistant Professor of Economics. She also heads the Women in Business Chair at Sciences Po Paris. Her research focuses on issues related to gender equality in higher education and the labor market. She studies more specifically gender biases in performance evaluations, gender differences in students’ higher educational choices, and gender differences in students’ access to the labor market following graduation. In her current work, she is interested in testing and measuring the impact of interventions designed to reduce biases and discrimination in labor markets. In academic year 2021 20 – 2022, she was a Research Fellow at Harvard Kennedy School, at the Women and Public Policy Program.

 

 

Datum & Tijd

Donderdag 17 november van 15:30 – 17:00 in Rotterdam (EUR, Campus Woudestein).

Gedragsexperimenten

Gedragseconoom Jan Stoop vertelt op donderdag 8 oktober over gedragseconomie. In zijn werk als gedragseconoom brengt hij het gedrag van mensen in kaart. Hij onderzoekt hoe hebberig mensen zijn en of de resultaten uit het laboratorium overeenkomen met gedrag ‘in het echt’. Dit is bijvoorbeeld interessant voor overheden, om een beeld te krijgen van hoe zij overheidsbeleid beter kunnen ontwikkelen.

 

In zijn lezing geeft hij twee voorbeelden van gedragsexperimenten, waarin mensen voor een keuze worden gezet om eerlijk te zijn. Jan Stoop bestudeert of mensen zich anders gedragen als ze weten dat ze meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. In het eerste experiment houdt Jan Stoop een onderzoek met mensen in een laboratorium, waar ze de keuze krijgen om een kaart met geld aan een vrijwilliger te sturen. Hij vergelijkt deze resultaten met een veldexperiment, waarvoor hij zich als postbode verkleed en enveloppen met geld ‘verkeerd bezorgd’. In het tweede experiment voert Jan Stoop een experiment uit in het lab. Studenten kunnen in dit experiment liegen om meer geld te verdienen. Vervolgens betaalt hij de deelnemende studenten te veel geld uit en onderzoekt hij of ze dan net zo veel of net zo weinig liegen. De lezing laat zien wat gedragseconomie is en dat onderzoek doen iets leuks is, wat iedereen zou kunnen doen.

 

Over Jan Stoop

Jan Stoop is gedragseconoom aan de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeken zijn veelal veldexperimenten, waarbij deelnemers niet weten dat ze meedoen aan een onderzoek. Het liefst onderzoekt hij hoe hebberig mensen zijn. Daarnaast is Jan Stoop docent van de vakken Inleiding Gedragseconomie en Experimentele Economie.

 

Datum

Donderdag 8 oktober 2020

Online webinar

15.30 uur – 17.00 uur

 

U ontvangt twee weken voorafgaand aan de webinar de definitieve tijden en inlog voor de webinar.

 

Aanmelden

Meld u aan voor deze scholingsbijeenkomst.

Scholingsbijeenkomst: Herziening vwo-economieprogramma

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Erasmus School of Economics een scholingsbijeenkomst over de herziening van het vwo-economieprogramma. Prof.dr. Bas Jacobs zal ingaan op de nieuwe eindtermen binnen het vwo-economieprogramma. Onder zijn voorzitterschap heeft een commissie de eindtermen over macro-economie voor het centraal examen economie vwo herzien. Vwo-leerlingen zullen in 2023 examen gaan doen op basis van de herziene eindtermen voor het centraal examen.

 

Macro-economie

Het is een veel besproken onderwerp: macro-economie in het eindexamenprogramma. Afgelopen jaren kwam hierop veel kritiek vanuit het onderwijsveld. Centraal in de herziening staat daarom de macro-economische analyse. Hiervoor wordt model ontwikkeld dat aansluit bij de moderne macro-economie: de IS-curve beschrijft de vraag in de economie, het monetaire beleid volgt een Taylor-regel voor de rente en het geaggregeerde aanbod bepaalt de inflatie. Vwo-leerlingen krijgen daarmee een analyse-instrument, waarmee ze belangrijke conjuncturele verschijnselen leren begrijpen. Daarnaast kunnen ze inzicht krijgen in de rol van het monetaire beleid en de begrotingspolitiek.

 

De commissie stelt daarnaast onder andere voor om monetaire economie een duidelijker plek te geven in het centraal examen. Daarbij wordt het trilemma van de monetaire politiek in een open economie besproken. Ook wordt nader ingegaan op het toezicht van banken, in het bijzonder het voorkomen van bankruns en het depositogarantiestelsel.

 

Eindtermen

Ook de eindtermen zijn door de commissie onder handen genomen. De eindtermen bevatten nu bijvoorbeeld een expliciete uitleg hoe de rente, de wisselkoers, het saldo op de lopende rekening en kapitaalstromen met elkaar samenhangen. Daarnaast krijgt de Economische en Monetaire Unie een plaats, in samenhang met de theorie van optimale valutagebieden. Verder heeft de commissie de welvaart economische begrippen aangescherpt.

 

Meer informatie

Het herziene programma en de toelichting kan worden gedownload via:

https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2023/vwo?topparent=vg41h1h4i9qe

 

Over Bas Jacobs

Bas Jacobs is Sijbren Cnossen hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jacobs is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van de algemene economie openbare financiën. In zijn academisch onderzoek bestudeert Jacobs openbare financiën, macro-economie, welvaartseconomie, onderwijseconomie en arbeidseconomie.

In recent onderzoek bestudeert hij de politieke economie van de inkomstenbelasting, indirecte herverdelingsmechanismen zoals minimumloon en vakbonden, de gevolgen van technologische ontwikkeling voor optimale herverdeling en optimaal macro-economisch stabilisatiebeleid.

 

Programma donderdag 13 februari 2020

 

14:30 uurOntvangst met koffie en thee

Begane grond, Theil Building

Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

15:00 uurScholingsbijeenkomst over ‘Herziening vwo-economieprogramma’

Uitleg door Bas Jacobs over de herziening

Afsluiting met een Q&A

Locatie: Theil CB-1

16:15 uurBorrel

Restaurant Siena

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van Erasmus School of Economics

 

 

Scholingsbijeenkomst over ‘Communiceren met investeerders: trends en ontwikkelingen’

Tijdens deze scholingsbijeenkomst vertelt prof.dr. Maarten Pronk over de ontwikkelingen in de communicatie van financiële en niet-financiële informatie door bedrijven met investeerders. Hij gaat in op de volgende vragen: welke informatie is tegenwoordig relevant voor investeerders, hoe wordt deze informatie gecommuniceerd en welke verbeteringen in de communicatie zijn er nog nodig. Hierbij wordt een link gelegd met Integrated Reporting, True Value reporting, de rol van de overheid en de visie van organisaties als de beleggersvereniging VEB en de belangenbehartiger van institutionele beleggers Eumedion. Aan de hand van een case wordt besproken welke informatie relevant is. Ook wordt met verschillende voorbeelden geïllustreerd dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren. Hoewel de focus is op de communicatie met investeerders, raakt dit onderwerp ook aan thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en het in geld uitdrukken van de maatschappelijke impact.

 

Over Maarten Pronk

Maarten Pronk is hoogleraar Financial Accounting aan de Erasmus School of Economics. Hij heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de communicatie met investeerders. Momenteel richt hij zich voornamelijk op onderwijs in het masterprogramma Accounting, Auditing & Control en in de post-master opleidingen tot accountant en controller. Maarten is tevens werkzaam bij EY. Daar is hij onder andere betrokken bij complexe verslaggevingsvraagstukken, het EY Handboek Jaarrekening en interne trainingen. Eerder werkte hij bij de afdeling Accounting & Valuation Advisory Services van PwC en aan de Universiteit van Tilburg. Hij is daardoor in staat om wetenschappelijke inzichten te combineren met ruime ervaring in het bedrijfsleven.

 

Meer informatie vind je op de website: https://www.eur.nl/en/ese/events/how-communicate-investors-trends-and-developments-2019-11-28

Onderzoekend leren in je eigen les

Bij “onderzoekend leren” worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

 

Doel & resultaat

Hoewel er genoeg materiaal is rondom ‘Onderzoekend Leren’, blijkt het nog niet altijd gemakkelijk te zijn om “ermee te beginnen”. In deze workshop wordt je uitgedaagd om de principes van onderzoekend leren onder de knie te krijgen en toe te passen in je eigen les.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

Na het volgen van deze workshop ben je in staat een bij jouw leerlingen passend lesprogramma samen te stellen voor ‘Onderzoekend Leren’.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 februari 2020 van 16.00 tot 20.00 uur, met een lichte maaltijd tussendoor. De locatie is de Woudenstein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gesimuleerd verleden? Digitale games en reconstructies in de geschiedenisles

Dat digitale media niet meer weg te denken zijn uit het leven van jongeren, is ondertussen een vanzelfsprekendheid. Over nut en noodzaak van deze media binnen het geschiedenisonderwijs is echter het laatste woord nog niet gezegd.

 

Tijdens de studiedag ‘Gesimuleerd verleden?’ staan twee concrete digitale toepassingen centraal: games en virtuele reconstructie. Beide bieden gebruikers op het eerste zicht de unieke mogelijkheid om het verleden te herbeleven. Zo claimen de makers van het schietspel Battlefield V dat ze het bombardement van Rotterdam heel realistisch hebben verbeeld. Of, breder nog, in strategiespellen zoals Civilization wordt een poging gedaan om het verloop van de volledige menselijke geschiedenis na te bootsen. De laatste jaren is ook menig stad uit het verleden virtueel gereconstrueerd, zodat je er met een ‘virtual reality’-bril of je smartphone schijnbaar zelf doorheen kan wandelen.

 

Zijn games en digitale reconstructies bruikbaar voor het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs? En zo ja, op welke manier? Wat zou de meerwaarde kunnen zijn voor kennisoverdracht en onderzoekvaardigheden? Tijdens de studiedag vertellen onderzoekers over de meest recente technische ontwikkelingen en bevindingen uit het onderwijsveld, en delen docenten hun eigen ervaringen. Tijdens workshops gaan deelnemers ook zelf aan de slag met concrete voorbeelden waarbij allerlei praktische tools en tips worden aangeboden. Deelnemers hoeven zelf geen devices mee te brengen, aan materialen zal alles voorhanden zijn.

 

Doel & resultaat

Docenten zijn in staat zowel games als virtuele reconstructies daadwerkelijk in te zetten in hun geschiedenisles. Hierbij wordt ingezoomd op zowel kennisoverdracht als op het trainen van onderzoeksvaardigheden bij de leerlingen.

 

Datum & tijd

De studiedag vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 van 10.00 tot 17.15 uur.

Hoe zit dat: staatsrecht en democratie in tijden van populisme en nationalisme?

De democratische rechtsstaat wordt uitgedaagd door populistische en nationalistische partijen. Zij zetten zich af tegen de ‘elite’, de tot nu toe dominante klassen van bestuurders, politici, rechters, wetenschappers en journalisten. Zij willen verandering van het staatsbestel. Allerlei bestaande instituties en instanties zouden ingrijpend aangepast of afgeschaft moeten worden.

 

Hoe moeten we aankijken tegen deze wens naar veranderingen? Is de rek uit het huidige bestel? Hoe kunnen we de burger meer invloed op het staatsbestel geven? Moet bestuur dichtbij de burger of juist centraler georganiseerd worden? Welke rol is weggelegd voor internationale organisaties, zoals de EU of de VN?

 

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst worden mooie en actuele casussen besproken, die meer dan voldoende stof opleveren om uw leerlingen laten zien dat “staatsinrichting” verre van saai is.

 

In het tweede deel wordt ingezoomd op de invloed die populistische partijen op de omgang met het nationale verleden proberen uit te oefenen. Wat zijn de effecten op historische beeldvorming en op democratische waarden? Welke rol spelen moderne media daarbij?

 

Doel & resultaat

Net als in het publieke debat doen zich ook in de klas geregeld situaties voor waarin leerlingen meningen ventileren over zin of onzin van democratische waarden. Het is van belang dat u als docent dan over parate kennis beschikt. Gedurende deze bijeenkomst komen aansprekende casussen aan de orde die docenten volop mogelijkheden bieden om discussies in de klas deskundig te begeleiden, aan te zwengelen of prikkelende vragen te stellen. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en debat.

 

Datum & tijd

De hoorcolleges vinden plaats bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam op de Woudenstein campus. Op maandag 17 februari vindt het hoorcollege plaats van 16.00 tot 19.00 uur.

 

Hoorcolleges bedrijfseconomie

Met ingang van het leerjaar 2018-2019 is het vak M&O omgevormd tot het vak Bedrijfseconomie. Deze transformatie betekent nogal wat voor de leerstof waar docenten economie hun leerlingen in moeten meenemen. In het domein Financiële zelfredzaamheid komen bijvoorbeeld onderwerpen als trouwen, scheiden, schenken en erven aan de orde. Niet voor alle docenten zullen deze onderwerpen gesneden koek zijn. Daarom worden bij de start van het nieuwe schooljaar twee hoorcolleges van ieder 1,5 uur aangeboden die zullen ingaan op de hierboven genoemde thematiek.

 

In ieder geval worden besproken:

 

Bruikbare casussen (en soms vermakelijke voorbeelden) die de weerbarstigheid van de theorie aan de praktijk toetsen ontbreken natuurlijk niet. Uiteraard is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen.

 

Doel & resultaat

Docenten krijgen actuele kennis mee over de onderwerpen die verplichte kost zijn voor de leerlingen die het vak bedrijfseconomie volgen. Daardoor zal iedere docent in staat zijn om de nieuwe materie helder uiteen te zetten en vragen te kunnen beantwoorden. De op punten taaie stof wordt aangevuld met aansprekende kwesties die de leerlingen zeker zullen boeien.

 

Data & tijd

De hoorcolleges vinden plaats op dinsdag 1 oktober en maandag 4 november van 16.00-17.30 uur op de Woudestein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Voetbal als spiegel om de Europese geschiedenis van de 20e eeuw te begrijpen

Vanaf het begin heeft voetbal een rol gespeeld in de vorming van een collectief geheugen, gevoed door persoonlijke herinneringen aan en verhalen over iconische wedstrijden, toernooien, incidenten, helden. Ontroerende, prikkelende, nabije verhalen die -in een wijder perspectief gezet- de geschiedenis van Europa kunnen illustreren, op een andere manier dan de traditionele ‘canon’. Wedstrijden als die tijdens het ‘kerstbestand’ in de loopgraven van 1914, de mythe van de dodenwedstrijd in 1942, het WK van 1974 met de ‘broederstrijd’ tussen de BDR en de DDR tijdens de Koude Oorlog kunnen het uitgangspunt vormen voor lessen die leerlingen op een originele manier aan het denken kunnen zetten en bijdragen aan hun inlevingsvermogen en historisch besef.  We ontwerpen motiverende lessen die kunnen worden ingezet in onderbouw en bovenbouw, als losse lessen bij specifieke momenten of als een thema.  Gijsbert Oonk levert de vakinhoudelijke kennis, Elise Storck zorgt voor de vakdidactische ondersteuning.

 

Doel & resultaat

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 17.00 tot 19.00 uur, inclusief een maaltijd.

PLG Utopia voor geschiedenisdocenten

Wat is een burger? Welke rechten heeft deze burger? Hoeveel ongelijkheid mag er bestaan binnen de samenleving? Waarom heeft in een democratisch bestel de meerderheid het niet altijd voor het zeggen? En waarom is dat belangrijk?

 

Gijsbert Oonk (Erasmus Universiteit Rotterdam) laat zijn bachelorstudenten al jaren een grondwet ontwerpen voor hun eigen ‘Utopia’. Met prikkelende historische casussen en literatuur daagt hij hen uit de voor- en nadelen van hun eigen grondwet te verkennen en deze bij te stellen. Zo worden zij verleid om na te denken over grondrechten, in verleden en heden en de voor- en nadelen van deze vormen in te zien. Tijdens de PLG Utopia gaan we met elkaar dit idee uitwerken voor bovenbouwleerlingen op het voortgezet onderwijs. Samen met Gijsbert Oonk en andere docenten gaan we aan de slag om een eigen lessen/lessenserie te ontwerpen. De PLG is bedoeld voor docenten geschiedenis maar ook interessant voor docenten van de vakken filosofie en maatschappijleer (bovenbouw havo/vwo).

 

Doel en resultaat

Wij gebruiken elkaars expertise om te werken aan concrete lessen of lessenseries, waarin leerlingen aan de slag gaan met nadenken over hun eigen utopia. Naast concrete producten levert het ons kennis op en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen, de didactiek ervan en zo mogelijk ontwerpprincipes achter vakoverstijgend samenwerken.

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 17.00 tot 19.00 uur, inclusief een maaltijd.