Wiskunde aansluitingsbijeenkomst VO-HBO

In 2022 organiseerde Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst waarin docenten van het HBO vertelden over hun wiskunde-onderwijs en hun ervaringen met aansluitproblemen. Op 22 juni a.s. willen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.

 

De docenten van verschillende vakken in het HBO geven een korte presentatie aan de hand van een tweetal vragen, waarna een korte gedachtewisseling plaats zal vinden. De twee vragen gaan over welke wiskunde in hun opleiding gebruikt wordt en over welke verwachtingen met betrekking tot de wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van de binnenkomende studenten men in het HBO-vervolgonderwijs heeft. Mogelijk komt eruit naar voren welke aspecten in het huidige onderwijs op de havo extra aandacht zouden verdienen.

 

De bijeenkomst is inclusief een maaltijd. Ook dan is er natuurlijk ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Datum: 22 juni van 16 tot 20 uur (inclusief maaltijd samen met docenten betacoordinatorenoverleg)

Locatie: InHolland Delft

Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties en worden zo veel als mogelijk hybride georganiseerd.

 

Doel & resultaat

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. (het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks). De onderwerpen van de bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.

 

Data en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties.

 

Opzet

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
(het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks):

 

De vijfde bijeenkomst van het scholennetwerk Wiskunde is op donderdag 3 juni. 

Wiskundeangst door Brenda Jansen

Adolescenten met wiskundeangst krijgen buikpijn van wiskunde, zien er tegenop, denken dat ze er niets van kunnen en zullen proberen wiskunde te vermijden door bjivoorbeeld hun werk af te raffelen of zich ziek te melden. In deze bijeenkomst zal Brenda Jansen ingaan op de stand van zaken in het onderzoek naar wiskundeangst, hoe je het kunt herkennen en hoe je er (als leerkracht) mee kunt omgaan. Brenda werkt als universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam en begeleidt PhD’s, waaronder Eva Schmitz die onlangs promoveerde op onderzoek naar wiskundeangst bij adolescenten.

 

We nodigen je van harte uit.

Datum: donderdag 3 juni 16:30 tot uiterlijk 19:00 uur, online

 

Aanmelden

 


De vierde bijeenkomst van het scholennetwerk Zuid Holland is op 15 april.

In de bijeenkomst bespreken we de uitdagingen van het geven van online onderwijs.

 

Het einde aan het geven van online onderwijs, al dan niet gecombineerd met fysiek onderwijs, lijkt nog niet in zicht. Natuurlijk spelen daarbij de technische voorzieningen een grote rol. Toch willen we in deze bijeenkomst vooral richten op het uitwisselen van ideeën en ervaringen met didactische aspecten uit ons onderwijs, waar we in een klassieke setting veel ervaring mee hebben en die online een heel andere aanpak vereisen. Bijvoorbeeld: hoe richt je een onderwijsleergesprek in om gezamenlijk na te denken en te argumenteren over een probleem, hoe laat je leerlingen samenwerken in groepjes zodat leerlingen formuleren en argumenteren, verander je iets aan de leerdoelen van je lessen, hoe werkt het model van directe instructie in deze situatie, welke leermiddelen gebruik je? En ook: als alle leerlingen weer terug in de klas zijn over een poosje, keer je dan terug naar de vertrouwde aanpak of heeft het online lesgeven blijvend iets opgeleverd?

 

Deze bijeenkomst is prima te bezoeken zonder bij de eerdere bijeenkomsten van het scholennetwerk aanwezig geweest te zijn. We nodigen je van harte uit.

Aanmelden

 


De derde bijeenkomst van het scholennetwerk Zuid Holland is op 4 maart.

In de bijeenkomst gaan we verder met de geschiedenis van wiskunde.

De geschiedenis van de wiskunde is een stimulerende omgeving om te zien hoe de mensheid geworsteld heeft met de ontwikkeling van wiskundige concepten. In deze derde bijeenkomst gaat Roel van Asselt verder met “evergreens” uit de geschiedenis van de wiskunde, die in de klas zijn na te vertellen. De vorige keer zijn we geëindigd met Newton, en dat is het startpunt van deze bijeenkomst. Naast mooie verhalen komen ook korte vraagstukjes aan bod die zich ook lenen om in de klas te gebruiken.

 

Deze bijeenkomst is prima te volgen zonder bij de vorige aanwezig geweest te zijn.

We nodigen je van harte uit.

Datum: donderdag 4 maart van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


3 december: De rol die de geschiedenis gespeeld heeft bij ontwikkeling van wiskundige concepten

De geschiedenis van de wiskunde is een stimulerende omgeving om te zien hoe de mensheid geworsteld heeft met de ontwikkeling van wiskundige concepten. In de tweede bijeenkomst van het scholennetwerk bespreekt Roel van Asselt “evergreens” uit de geschiedenis van de wiskunde, die in de klas zijn na te vertellen, zoals de kwadratuur van de cirkel, de laatste stelling van Fermat, het “begrip” oneindig (groot, veel, klein), de verknoping van filosofie en wiskunde, de mysticus Pythagoras, de wiskundige Plato, de charlatan Cardano, de onvoorstelbare Euler etc.

 

Daarnaast komen korte vraagstukjes aan bod die zich ook lenen om in de klas te gebruiken.

 

Datum: 3 december van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


12 november: Vijf-Minuten-Wiskunde

Het doel van de wiskundelessen is voor veel docenten breder dan alleen maar goede examenresultaten halen. Maar … het tempo ligt hoog, het hoofdstuk moet af, de lessen zijn gevuld, enzovoorts

 

Om toch systematisch aandacht te besteden aan belangrijke zaken als ‘waar en door wie wordt bepaalde wiskunde gebruikt?’, ‘leerlingen vragen leren stellen en laten verwonderen’, ‘merkwaardige wiskunde’, ‘toegankelijke, maar toch nog steeds onopgeloste wiskundige problemen’ en ‘de geschiedenis van wiskunde’, maar ook ‘wiskundige denkactiviteiten’ en ‘herhaling van leerstof of routines inslijpen’ kan gebruik gemaakt worden van ‘5 minuten wiskunde’.

 

Jason Zijlstra vertelt iets over zijn onderzoek over en initiatieven met 5-minuten-wiskunde. Hierna gaan we naar aanleiding van eigen ervaringen een kader schetsen over het hoe en waarom van 5-minuten-wiskunde, waarna we zelf aan de slag gaan om concrete voorbeelden voor de les te ontwerpen.

 

Datum: 12 november van 16:00 tot 18:30 uur, online

 

Formatieve evaluatie voor vakcoaches in de bètavakken

Uit onderzoek blijkt dat formatieve evaluatie een belangrijke pijler is in het geven van succesvol onderwijs. In de lerarenopleidingen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Waarschijnlijk maak je zelf ook al gebruik van diverse vormen van formatieve evaluatie. In deze cursus reiken we concrete middelen aan waarmee je eenvoudig vorm kunt geven aan formatieve evaluatie in je eigen lessen. We gaan ook in op de wetenschappelijke achtergrond hiervan.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze driedelige cursus gaan we niet alleen in op de formatieve evaluatie zelf, maar ook in op het begeleiden van docenten-in-opleiding, startende docenten en meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het inzetten van formatieve evaluatie? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de cursus zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten. Het doel is vakcoaches te ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende  collega’s en docenten-in-opleiding hierin anderzijds.

 

Data & Tijd

Woensdag 13 november 2019

Donderdag 28 november 2019

Woensdag 11 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

Wiskunde D-middag

Op woensdag 27 maart organiseren Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden een middag voor leerlingen uit 4 en 5 vwo die via de Bètasteunpunten wiskunde D online volgen. Ook andere leerlingen met wiskunde D in hun pakket zijn van harte welkom. Op de Wiskunde D-middag nemen we de leerlingen in drie verschillende workshops mee in de wiskundewereld op de TU Delft. Daarbij nemen we onderwerpen als uitgangspunt die bij het vak aan bod zijn gekomen of misschien nog gaan komen. Met als thema “We all ❤ math” spreken vertegenwoordigers uit de wereld van wetenschap en bedrijfsleven over het belang en de schoonheid van wiskunde.

 

Doel & Resultaat

De leerlingen die wiskunde D online volgen maken daarnaast kennis met hun begeleiders van de TU Delft. Meer informatie over de workshops volgt nog op onze website. Jeroen Spandaw (vakdidacticus TU Delft) zal een speciale workshop voor begeleidende docenten verzorgen.

 

Datum & tijd

Woensdag 27 maart 2019 van 13:00 tot 16:00 uur. Leerlingen die wiskunde D online volgen zijn vanaf 12.00 uur welkom voor een gezamenlijke lunch.

 

Voor wie

 

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de wiskunde D middag.

Wilt u zich nog aanmelden? Neem dan contact op met info@betasteuntpuntzh.nl, dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden

Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde

Uit onderzoek blijkt dat peer instruction een krachtig didactisch middel kan zijn voor het versterken van het leren van de leerlingen. Een specifieke opzet is als volgt: de docent stelt een vraag waarvan hij/zij denkt dat leerlingen daar moeite mee hebben. De leerlingen maken een keuze voor een antwoord via bijvoorbeeld handopsteken. Als de antwoorden divers zijn bespreken de leerlingen de vraag met elkaar, om vervolgens opnieuw een keuze te maken. Vaak leidt dit ertoe dat de leerlingen elkaar hebben overtuigd van het goede antwoord. Deze vorm van peer instruction vergt relatief weinig voorbereiding, terwijl het leerrendement hoog kan zijn.

 

U maakt wellicht al veel gebruik van het feit dat leerlingen kunnen leren van het elkaar uitleggen. In deze 3-delige training bieden we een wetenschappelijke achtergrond bij deze aanpak en reiken we ook concrete handvatten aan voor toepassing in de klas. Daarnaast gaan we in op het begeleiden van docenten-in-opleiding en startende docenten, maar ook van meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het toepassen van peer instruction? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de training zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten.

 

Doel/ Resultaat

Vakcoaches ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende collega’s hierin anderzijds.

 

Inhoud en opzet

De training bestaat uit drie sessies.

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Data en locatie

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur bij de TU Delft. De data:

 

Doelgroep

Vakcoaches wiskunde en natuurkunde, eerste- en tweedegraads

 

Begeleiding

Deze training wordt vormgegeven vanuit het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland in samenwerking met de lerarenopleidingen Delft (SEC) en Leiden (ICLON). Met deze training willen we de vakcoaches beter faciliteren in het begeleiden van docenten.

De training wordt begeleid door:

 

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.