Wiskunde aansluitingsbijeenkomst VO-HBO

In 2022 organiseerde Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst waarin docenten van het HBO vertelden over hun wiskunde-onderwijs en hun ervaringen met aansluitproblemen. Op 22 juni a.s. willen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.

 

De docenten van verschillende vakken in het HBO geven een korte presentatie aan de hand van een tweetal vragen, waarna een korte gedachtewisseling plaats zal vinden. De twee vragen gaan over welke wiskunde in hun opleiding gebruikt wordt en over welke verwachtingen met betrekking tot de wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van de binnenkomende studenten men in het HBO-vervolgonderwijs heeft. Mogelijk komt eruit naar voren welke aspecten in het huidige onderwijs op de havo extra aandacht zouden verdienen.

 

De bijeenkomst is inclusief een maaltijd. Ook dan is er natuurlijk ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Datum: 22 juni van 16 tot 20 uur (inclusief maaltijd samen met docenten betacoordinatorenoverleg)

Locatie: InHolland Delft

Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties en worden zo veel als mogelijk hybride georganiseerd.

 

Doel & resultaat

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. (het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks). De onderwerpen van de bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.

 

Data en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Waarom wetenschap en techniek zo spannend zijn!

Leerlingen hebben nogal eens het idee dat natuurwetenschappelijke vakken niet echt boeiend zijn. Zou het kunnen zijn dat we de nadruk te sterk leggen op de uitkomsten van wetenschap en te  weinig op de spannende zoektocht naar kennis? Hoe kan wetenschapsfilosofie helpen om die kant van wetenschap te laten zien?

 

Opzet

Na een inleiding over de aard van natuurwetenschappen (en de verschillen met technische wetenschappen) gaan we aan de slag om activiteiten te bedenken waarin de aard van wetenschap als een zoektocht naar kennis centraal staat. Leerlingen leren daarin dat wetenschappers eigenlijk ontwerpers van theorieën en modellen zijn, en dat er net als bij ontwerpen altijd meer dan één
mogelijk antwoord is.

 

Datum & Tijd

Donderdag 10 juni 2021

16:00 – 18:00

Wiskunde D in de wetenschap

Deze serie wordt verplaatst naar het najaar van 2021

 

 

In deze vier bijeenkomsten bestuderen leerlingen en docenten wiskunde D parallel een onderwerp gerelateerd aan het curriculum, inclusief toepassingen.

 

Opzet

In het kader van het domein Wiskunde in wetenschap wordt in de bijeenkomsten theorie gekoppeld aan de praktijk. Leerlingen worden zo voorbereid en als docent krijg je meer achtergrondinformatie ter verwerking in de les. De bijeenkomsten bieden een ideale manier om het domein Wiskunde in wetenschap zinvol in te vullen. Ook geschikt als keuzeonderwerp.

 

Onderwerpen 

 

Programma

Leerlingen 

Docenten TU Delft leiden opdracht voor de leerlingen in
In breakoutrooms: groepjes leerlingen werken aan oplossen van een probleem of maken een ontwerp
Centraal: groepjes leerlingen pitchen hun ontwerp / oplossing
Expert geeft feedback aan de leerlingen en vertelt over de praktijk

 

Docenten 

Expert uit vakgebied vertelt docenten over zijn werk als wiskundige in de praktijk
In breakoutrooms: docenten begeleiden groepjes leerlingen, expert komt bij groepjes langs
Centraal: groepjes leerlingen pitchen hun ontwerp / oplossing
Expert geeft feedback aan de leerlingen en vertelt over de praktijk, docenten luisteren mee

 

 

Data & Tijd

Woensdag 10 maart 2021

Woensdag 24 maart 2021

Woensdag 7 april 2021

Woensdag 21 april 2021

14:30 – 16:30

 

Workshop burgerschapsvorming

Tijdens deze workshop maak je als docent van een natuurwetenschappelijk vak kennis met burgerschapslessen waar een actueel maatschappelijk vraagstuk of thema (Socio Scientific Issues (SSI)) in is verwerkt. Ook denk je na over burgerschapslessen die je zelf zou willen maken en geven.

OPZET

We maken kennis met bestaand SSI-lesmateriaal en burgerschapscompetenties. We discussiëren over wat burgerschap in jouw eigen vak/lessen betekent. Er wordt ingegaan op activiteiten en tools die in zo’n les gebruikt kunnen worden. Daarna inventariseren we jullie ideeën voor een eigen burgerschapsles.

 

Burgerschapslessen in de bètavakken zijn gericht op het verwerven van ‘wetenschappelijke geletterdheid’: het vermogen van mensen om kritisch om te gaan met omstreden wetenschappelijke kwesties wanneer deze nu of later in hun leven voorkomen. Denk hierbij aan het vormen van een onderbouwde mening over vraagstukken m.b.t. klimaat, gezondheid, technologische innovaties enzovoort, en het volgen van de maatschappelijke discussie hierover. Actueel is meningsvorming over onderwerpen die met de Covid 19 pandemie te maken hebben, bv. rond vaccinatie enz.

Er staan al verschillende lessen online die je al kunt gebruiken, kijk daarvoor hier.

 

Datum & Tijd

Donderdag 11 maart 2021

16:00 – 17:00

Digi-Bèta in de klas – online

Hoe kan je technologie & Python inzetten zodat leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten leren onderzoeken en beter begrijpen, concepten die vaak het fundament vormen van nieuwe ontwikkelingen in onze digitale maatschappij? Daag leerlingen uit om data en informatie te analyseren en innovatief oplossingen te ontwerpen. Introduceer hen tot het geven van opdrachten aan een machine om algoritmes uit te voeren, beslissingen te nemen en de resultaten te beoordelen om indien nodig verbeteringen aan te brengen. Bereid de leerlingen voor om de innovators van de toekomst te worden.

Opzet

Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van hands-on activiteiten hoe eenvoudig en zinvol skills als probleemoplossend denken en programmeren in de klas te brengen zijn. Aan de hand van curriculum-gerelateerde topics maak je kennis met de basisprincipes van de programmeertaal Python; hoe dit algoritmisch denken stimuleert en hoe je logische redeneringen en beslissingen laat
uitvoeren door digitale technologie.

Python, ontwikkeld door de Nederlander Guido van Rossum, is een zeer gebruiksvriendelijke en leesbare programmeertaal die in de praktijk gebruikt wordt door bedrijven als Google en Dropbox.
Het gebruik van grafische omgevingen en microcontrollers motiveert leerlingen een gepaste oplossing te vinden met code. Deze aanpak maakt het mogelijk om verbanden te leggen tussen wiskunde, wetenschappen, computational thinking en programmeren. We bestuderen enkele interdisciplinaire projecten als Smart Irrigation, Pet Car Alarm, Simulatie van het hart. Ook krijg je lesmateriaal mee om zelf toe te passen.

 

Datum & Tijd

Donderdag 29 oktober

16:00 – 18:00

 

De nascholing zal online worden gegeven.

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2020

De vakantiecursus in Amsterdam zal plaatsvinden op het CWI, op 21 en 22 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 28 en 29 augustus, echter op een gewijzigde locatie, namelijk in het gebouw van het Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven. Het maximaal aantal beschikbare plaatsen bedraagt 45.

 

Een en ander wel onder voorbehoud van voldoende interesse (minimaal 25 deelnemers per locatie). Deelnamegeld zal terug gestort worden indien dit minimum aantal niet wordt gehaald. Maar we hopen natuurlijk dat velen zich alsnog zullen aanmelden voor dit zeer interessante onderwerp: “Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen”, met als hoofddocent Prof. dr. Frank Thuijsman (Universiteit Maastricht).

 

U kunt zich tot 1 augustus opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier vindt u ook de brochure.

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

 

MASTERCLASS BIJ WATERNET 2019-2020

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen!

 

Deze masterclasses worden aangeboden door Bètapartners, kijk voor alle informatie en aanmelden op de Bètapartners website

Begeleiden van projectonderwijs

We laten leerlingen vaak samenwerken in projecten. Bij O&O, nlt en informatica komt het veelvuldig voor, maar ook bij andere (bèta)vakken zien we leerlingen samen werken aan concrete producten. De centrale vraag voor deze nascholing daarbij is: hoe we kunnen we de leerlingen  optimaal laten leren bij het samenwerken?

 

Doel & Resultaat

Specifieke onderwerpen bij deze nascholing zijn:

 

Gedurende de twee sessies krijg je allerlei praktische handvatten aangereikt om jouw projectonderwijs optimaal vorm te geven.

 

Data & tijd

Woensdag 5 februari 2020

Woensdag 11 maart 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

Bijeenkomsten Scholennetwerk wiskunde

Afgelopen schooljaar is er in juni een ‘flexibele nascholing wiskunde’ georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan uit het idee om naast het reguliere nascholingsaanbod een Scholennetwerk voor wiskundedocenten te starten.

Aanleiding

Het idee is eens per twee maanden bijeenkomen om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen. Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen.
De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding zal zijn maar dat wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd zal worden.

Inhoud en opzet

We starten op 26 september in Leiden met een bijeenkomst in het thema ‘rekenen’. Daarna zijn de bijeenkomsten steeds om beurten in Delft (TU Delft) en Leiden (Universiteit Leiden). Meer inhoudelijke informatie over de verschillende bijeenkomsten volgt spoedig op deze pagina.

 

Bijeenkomst woensdag 20 maart:

De deze bijeenkomst van scholennetwerk gaat over Differentiëren in de klas, hoe kunnen we daar werk van maken.

In deze bijeenkomst denken we na over praktische manieren om aandacht te besteden aan verschillen tussen leerlingen. Naast het inventariseren van verschillende mogelijkheden willen we ook daadwerkelijk lessen met vormen van differentiëren ontwerpen. Neem daarvoor je schoolboek, waaruit je de komende weken gaat werken, mee.

 

Bijeenkomst woensdag 5 juni:

Het thema van deze bijeenkomst is: algebraïsche vaardigheden

Onno van Gaans, universitair docent op het mathematisch instituut en verantwoordelijk voor het onderwijs aan eerstejaars wiskunde en scheikunde studenten, vertelt over zijn inzicht en ervaringen met betrekking tot algebraïsche vaardigheden van deze studenten.  Hierna bekijken we de algebraïsche vaardigheden in de centrale eindexamens van 2019 en brainstormen we over aandachtspunten voor het onderwijzen van deze vaardigheden.

Data en locaties

Woensdag 26 september – Universiteit Leiden
Woensdag 14 november – TU Delft
Woensdag 23 januari – Universiteit Leiden
Woensdag 20 maart – TU Delft – Gebouw 22 – C117
Woensdag 5 juni – Universiteit Leiden

16:00-20:00 uur