Vakcoördinatoren

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerking tussen Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Voor de verschillende schoolvakken zijn vak(steunpunt)coördinatoren aangesteld. Vak(steunpunt)coördinatoren ontwikkelen lesmateriaal en professionaliseringsactiviteiten voor docenten op het vo. De vak(steunpunt)coördinatoren zijn tevens verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON) of de Technische Universiteit Delft (SEC).  Op deze pagina stellen we de vak(steunpunt)coördinatoren graag aan u voor.

 

Vak(steunpunt)coördinatoren Delft

Sander Haemers
Sander Haemers is, met enkele onderbrekingen, vanaf 1997 actief bij TU Delft. Eerst als promovendus bij de vakgroep Fysische Chemie en later als postdoc bij de vakgroep Radiochemie. In 2005 is hij overgestapt naar het voorgezet onderwijs als docent scheikunde, anw en later ook nlt. Naast zijn werk op school heeft hij nog ontwikkelwerk gedaan voor de propedeuse van de studie Moleculair Science and Technology en meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende scheikunde modules. Vanaf 2013 is hij vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en vanaf 2017 docent vakdidactiek bij de lerarenopleiding van de TUDelft.

 

Edgar de Wit
Edgar de Wit is bioloog en heeft ruime  expertise opgebouwd in het vak nlt. Teamteaching en interdisciplinariteit zijn daarbij belangrijke kenmerkende kwaliteiten. Als trainer van Getting Practical is hij sinds 2011 betrokken geraakt bij docentprofessionalisering en later ook bij de docentopleiding aan de TU Delft en als gast-docent voor betadidactiek bij de Universiteit van Leiden. Samen met vakdidactici organiseert hij PLG’s, bij- en herscholingen en de nationale conferentie nlt. Naast vak(steunpunt)coördinator is hij tevens medewerker van het bureau nlt.

 

Martin Bruggink
Martin Bruggink is vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van Delft. Hij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe examenprogramma informatica. Martin wil docenten graag faciliteren en motiveren om dit nieuwe examenprogramma op de eigen school vorm te geven. Martin werkt mee aan de ontwikkeling van lesmodules voor het keuzeprogramma informatica. Daarnaast ondersteunt bij scholen en docenten bij de implementatie van onderwijs in digitale geletterdheid. Martin is auteur van het boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’.

 

Jeroen Spandaw
Jeroen Spandaw doceert wiskunde sinds 1986. Hij studeerde wiskunde, promoveerde en habiliteerde in de algebraïsche meetkunde en deed als post-doc in Duitsland onderzoek in die richting. Overige interesses: theoretische natuurkunde, getaltheorie, logica, talen, muziek en geschiedenis. Hij behaalde zijn eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en natuurkunde, zeilde in zijn Drascombe Drifter over de Waddenzee en werkte als docent wiskunde en anw in het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent en lerarenopleider wiskunde aan de TU Delft. Soms zeilt hij een oceaan over, blaast in een saxofoon of pingelt een akkoordenschema op een piano.

 

Wim Caspers
Wim Caspers, gepromoveerd op een onderwerp uit de functionaalanalyse, is sinds een jaar of vijfentwintig werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2004 is hij parttime verbonden aan de TU Delft om de aansluiting met het vwo te verbeteren en sinds 2011 ook als lerarenopleider. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, lid van de onderwijscommissie van Platform Wiskunde Nederland en voorzitter van het overleg van de vaksteunpunten wiskunde in Nederland. Je kunt hem dus tegenkomen als begeleider van stagiairs, tijdens allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, maar de kans is nog wel het grootst tijdens de nascholing wiskunde van het steunpunt.

 

Wim Sonneveld
Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld. Wim is graag bezig met docenten motiveren en faciliteren om het nieuwe programma goed uit te werken in de klas. Hij begeleidt daartoe een PLG en organiseert nascholingscursussen. Practica, ontwerpen, onderzoeken en modelleren zijn zaken die Wim nauw aan het hart liggen. Ook is hij vanuit de NVON kringvertegenwoordiger van de kring Rotterdam.

 

Vak(steunpunt)coördinatoren Leiden

Peter Kop
Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus wiskunde bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.

 

Marjoleine Vermeulen
Marjoleine Vermeulen is sinds 2014 werkzaam bij het ICLON als lerarenopleider en vakdidacticus biologie. Binnen het ICLON is zij ook betrokken bij het project Begeleiding Startende Leraar. Zij was twintig jaar werkzaam als docent Biologie en schoolopleider op verschillende VO-scholen. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Deze expertise deelt ze graag vanuit haar rol als coördinator biologie van Regionaal Steunpunt Leiden.

 

Cris Bertona
Onze vakdidacticus voor scheikunde is Cris Bertona. Dit doet zij al meer dan tien jaar en zij wordt gezien als een inspirator op breed onderwijsveld. Hiervoor is zij ruim tien jaar docent scheikunde geweest op een middelbare school. Daarnaast was Cris ook voorzitter van de vaststellingscommissie scheikunde havo/vwo van het College voor Toetsen en Examens.

 

John Val
John Val is werkzaam als docent informatica op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Daarnaast verzorgt John als vak(steunpunt)coördinator informatica bij het Regionaal Steunpunt Leiden diverse docentprofessionaliseringsbijeenkomsten.

 

Karin Gubbens
Karin Gubbens-Brouwer is werkzaam als docent scheikunde op het Vlietland College. Daarnaast verzorgt Karin samen met Cris Bertona diverse docentprofessionaliseringsbijeenkomsten bij het Regionaal Steunpunt Leiden