PLG Practicum

Ook in het schooljaar 2019-2020 is er weer een Professionele Leergemeenschap (PLG) Practicum in de les. Deze PLG loopt inmiddels al wat jaren met een vaste kern en is een voorbeeld bij uitstek van een PLG die volledig zelfsturend is geworden. Deelnemers bepalen zelf waar ze aan willen werken. In deze PLG staan eigen inbreng, eigen verantwoordelijkheid en leren met elkaar voorop. Het steunpunt faciliteert deze PLG, ondersteuning door vakdidactici vanuit het steunpunt is beschikbaar. Deelnemers geven zelf aan dat een grote meerwaarde van deze PLG ook de collegiale consultatie is tussen collega’s van verschillende scholen. We zijn nadrukkelijk op zoek naar docenten natuurkunde en scheikunde die in deze PLG willen participeren. Wil je vanuit een positieve instelling en constructief met je professionalisering aan de slag? Meld je dan aan voor deze PLG!

 

Met een groep docenten en TOA’s gaan we nieuwe practica ontwikkelen en uitproberen en oude practica herzien. Het vernieuwde examenprogramma van biologie, scheikunde en natuurkunde en vakoverstijgend werken zijn de uitgangspunten. Deelnemers bepalen daarbinnen zelf het onderwerp en waar mogelijk zullen experts uitgenodigd worden voor ondersteuning. Het ontwikkelen en uitproberen van de practica zal plaatsvinden in het Junior Science Lab en/of de Hogeschool Leiden. met de daar aanwezige apparatuur, chemicaliën en materialen.

 

Doel & resultaat

Het is de bedoeling dat na deelname aan deze PLG er meerdere practica gereed zijn die ook door andere docenten gebruikt kunnen worden. Dat kunnen practica zijn die op school uitgevoerd kunnen worden maar ook practica voor het Junior Science Lab (JSL). We willen proberen om aan het eind van de PLG een bijeenkomst te organiseren om collega’s van de eigen school en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de ontwikkelde practica.  Daarnaast kunnen ook de mogelijkheden van practica voor een PWS worden verkend.

 

Data & Tijd

De bijeenkomsten vinden altijd plaats op het Junior Science Lab, op donderdagen van 16.30 uur tot 20.00 uur. Een maaltijd is inbegrepen.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie